Головна » Файли » МАЙСТЕРНЯ ВЧИТЕЛЯ » ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ

Шляхи удосконалення уроків розвитку мовлення відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання
[ Викачати з сервера (30.4Kb) ] 10.12.2015, 21:57

Загальновідомо, що успішне написання учнями власного висловлення у ході складання зовнішнього незалежного оцінювання є запорукою високої оцінки у результаті. Працюючи безпосередньо з учнями старшої ланки освіти, ми намагаємося дати відповідь на питання, як в умовах урочної системи якісно підготувати учня до написання грамотного, логічно впорядкованого, аргументованого і цілісного тексту.

Досвід екзаменатора показує, що творчі роботи школярів є слабкою ланкою, а помилки, допущені ними, не дають можливості отримати високий бал. Аналізувати порушення орфографічної, пунктуаційної грамотності, відповідність лексичних одиниць, граматичну будову речень ми зараз на будемо. Звернемо свою увагу на недоліки у змісті і структурі власного висловлення. Найпоширенішими з них є такі:

  • Невдале сформулювання тезивідповідно до поданого завдання.
  • Невдалий добір аргументів, які б пояснювали думку.
  • Невдалий або недоречний добір прикладів з історії, літератури та інших видів мистецтва.
  • Сплутування прикладу з літератури із прикладом з історії. Наприклад, наводячи факти життя якогось письменника, художника чи науковця), випускники помилково вважають це прикладом з літератури чи інших видів мистецтва, хоча насправді буде зарахований екзаменатором за приклад з історії чи суспільного життя.
  • Відсутність логічного впорядкування частин твору.
  • Невідповідність висновку озвученій тезі і аргументам.
  • Зміна думки, тези у ході роздуму (коли аргументи чи приклади суперечать тезі, про що не було заявлено).

Що є причиною таких помилок? Стрес, страх. Можливо, несформованість відповідних умінь і навичок.

Аналіз шкільних програм показує, що теоретичній і практичній підготовці школярів приділяється, на наш погляд, недостатньо уваги: підрозділ «Лінгвістична риторика», у ході вивчення якого школярі можуть отримати необхідні знання про тезу, види аргументів, методи викладу матеріалу, розглядається тільки в 11 класі і лише за програмою для профільних шкіл з поглибленим вивченням української мови. Відводиться на лінгвістичну риторику тільки 8 годин.

Програма для старших класів рівня стандарту містить розділ «Основи риторики» - він вивчається теж лише в 11 класі протягом 5 годин і є дещо вужчим за змістом, ніж «Лінгвістична риторика» у профільних класах.

Програма академічного рівня взагалі не містить такого розділу.

Проаналізуємо навчальну літературу. Підручник, який використовується у нашому закладі (автори Караман С.О., Караман О.В., Плющ М.Я., Тихоша В.І.) складений з урахуванням вимог програм академічного і профільного рівнів. Він містить і теоретичний, і практичний матеріал з риторики, але останнього (вправ) вкрай мало. Практичні завдання призначені для формування різних умінь і навичок, але відсутня бажана їх різноманітність, яка б дала змогу застосувати мовленнєві уміння і навички у змінених умовах, сприяти міцному їх закріпленню.

І найголовніше – описані розділи програми і складені відповідно до них завдання підручників мають на меті підготовку учнів до складання усного виступу, до ведення усної дискусії, а формування умінь і навичок створення повноцінного письмового висловлення, що містило б тезу, аргументи, приклади різних видів, не передбачається.

Виходячи з вищеописаного, ми пропонуємо оновити уроки розвитку мовлення у старших класах, спрямовуючи їх на підготовку учнів до написання власного висловлення у ході ЗНО.

По-перше, уже з перших вступних уроків 10 класу мотивувати учнів до сумлінного вивчення мови (та літератури), ознайомивши із структурою випробування ЗНО, із вимогами до складання власного висловлювання.

По-друге, не чекати 11 класу, щоб ознайомити школярів із поняттями «теза», «антитеза», «аргумент», «контраргумент» тощо, а починати цю роботу вже з 10 класу і поступово вводити старшокласників у потрібне поняттєве коло, не відхиляючись від теми конкретного уроку.

Наприклад, у 10 профільному класі 1-й урок розвитку мовлення має тему: «Видимовленнєвоїдіяльності. Ситуаціяспілкування. Культура мовлення». Уже у ході нього ми пропонуємо дати визначення «тези» і попросити учнів сформулювати тезу-відповідь щодо такого висловлення: «Важко переоцінити значення мовлення в житті людини і суспільства в цілому як засобу передачі знань і досвіду, накопиченого людством, як засобу духовного розвитку, виховання, освіти, як засобу спілкування, впливу один на одного. Відомо, що 70—80 % того часу, коли людина не спить, вона слухає, говорить, читає, пише, тобто займається мовленнєвою діяльністю, пов'язаною із змістовим сприйняттям мовлення і його створенням. Існує думка, що людина для повноцінного життя має досконало володіти усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності. Натомість опоненти переконані, що деякі з цих видів сьогодні втрачають свою актуальність. Сформулюйте свою думку щодо цього питання. Почніть думку фразою: «Так, я погоджуюся…» або «Ні, я не згоден…».  Вправа у старшокласників не відбере багато часу, але закладе початок формування необхідних навичок.

У такий спосіб поступово вже на початку 10 класу майбутні випускники ознайомляться із основними структурними одиницями висловлення, яке вони матимуть скласти у ході ЗНО, оволодіють необхідними уміннями і навичками.

Звичайно, такий підхід потребуватиме вчительської майстерності, але результат того вартий.

Варіантів таких вправ може бути багато, наприклад …

По-третє, новий підхід до уроків розвитку мовлення забезпечить (і це є природньо)реалізацію принципу міжпредметних зв’язків: поєднання матеріалу уроків мови та літератури.

Візьмемо до прикладу урок РМ з теми «Контрольнийтвір-роздум

«Щозабезпечуєдушевнугармонію і щастя». За планом, на час написання твору з даної теми старшокласники вже опрацювали на уроках української літератури творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного, що містить безліч актуальних прикладів для побудови  власного висловлення на запропоновану тему.

          

           З огляду на вищесказане, хочеться звернути увагу на синхронність у плануванні уроків мови та літератури (необхідно, щоб тематика висловлювань на уроках мови відповідала опрацьованим художнім творам на уроках літератури), що теж потребує неабиякої майстерності вчителя.

 

           Корисним для школярів буде ведення «Щоденника прикладів», який можна побудувати у такій формі… (слайд).

Сайти, які стануть у нагоді при підготовці до написаннявласноговисловлення:
http://schoollit.com.ua/vlasne-vislovlennya/
http://osvita.ua/doc/files/news/50/5013/algoritm_ukr.pdf
http://vvedenska107.kiev.ua/blogs/teachers/122-zalizniak-svitlana-oleksiivna/807-napyshy-shchob-tebe-zrozumily-pidhotovka-do-napysannia-vlasnoho-vyslovliuvannia-zalizniak-s-o
Приклади з історії та літератури для власного висловлювання ЗНО

http://zno.if.ua/?p=91

http://zno.if.ua/?p=357

http://academia.in.ua/?q=node/2295

http://mir.zavantag.com/fizika/290564/index.html

 

           По-четверте, ми пропонуємо всі творчі роботи  на уроках розвитку мовлення будувати за зразком власного висловлювання ЗНО, відводячи час для їх подальшого грунтовного аналізу, демонстрації вдалих учнівських творів і обговоренню недоліків (за згодою учнів), з метою виявленняпомилок, стилістичнихвад,недоліків у будовівисловлення й колективногопо­шукукращоговаріанта. Для цьогопропонуємокожнійпарістаршокласниківроздрукованийучнівськийтвір. Десять-п’ятнадцятьхвилинтриваєйогопрочи­тання, пошукпомилок, обговорення в парах. Тодідаємоучнямможливістьвисловитися.

 

           Учитель спря­мовує роботу в потрібномунапрямі: акцентуєувагу на типовихпомилках, уразі потреби допомагаєвиправитиїх та поліпшитислабкімісцятощо.

 

           Доречним буде також під час уроків аналізу звертати увагу школярів на їх власні лексичні та граматичні огріхи, я це роблю так: створюю презентацію, яка демонструватиме найпоширеніші помилки і з якою можна працювати колективно. Наприклад …

 

           Навчити старшокласників бачити і виправляти увесь комплекс помилок можна за допомогою вправи «Я - редактор». Для цього пропонуємо їм готове висловлення, яке містить різні види помилок, в тому числі і в структурі твору. Діти самостійно або в групах знаходять, коментують і виправляють недоліки.

 

 

Краса врятує світ

 

         Тема, запропонована для роздуму,  дуже цікава. На мою думку, в цих словах скрита(1) велика надія, віра в те, що на­стане час, коли краса людсь­ких почуттів (2) переможе і (3) оволодіє світом, в (4) яко­му зараз панують такі почуття (2), як недовіра, зневага, байдужість, жадність (5). Я, як і    Ф. Достоєвський_ (6) щиро вірю в це, сподіваюсь (7). Я розумію, що це буде можливо, тільки якщо кожна людина на планеті буде від себе вимагати удосконалення (8).

         Спробую довести свою думку методом від протилеж­ного. Давайте озернемося (9) й подивимося на нашу країну. Ми всі свідки політичної та економічної криз, які тягнуть Україну вниз. Причиною  всім цим (10) проблем є недовіра людей один одному (11); невміння поступитися своїми позиціями (12), (13) заради розквіту держави; ненажер­ливість людей, які збільшують свої капітали за рахунок гро­шей бідних і середніх класів суспільства. Що ж, як не краса людських почуттів, взаєморо­зуміння (14) може вивести країну з цього стану?!

         Скарбниця світової літера­тури дає багато прикладів кра­си. Силу кохання описує в своєму (15) творі «Тигролови» І.Багряний. Коханню Наталки і Григорія  ніщо не може бути на перешкоді (16).  Говорячи про красу почуттів, не можна не згадати О. Пушкіна. У його повісті «Капітанська дочка» коханню головних героївне може перешкодити (16) навіть Громадянська (17) війна. Ко­хання все перемогає (18).

         Історія теж багата на при­клади з цієї теми. Сила волі, небайдужість до долі своєї країни, почуття справедливості прокинулися в людях в 1980-1990 роках_в_східноєвропейських (19) країнах, які повстали протии тоталітарного режиму СРСР.

         Отже,  можно (20) прийти до висновку, щоперед красою людських почуттів ніхто не може встояти(21). Рано чи пізно добро переможе. Як я вже казала, я сподіваюсь, що краса врятує світ. І якщо кожна людина буде цього бажати, чекати, це стане реальністю.

 

           Розглянемо запропонований вашій увазі урок. Одинадцятикласники, як ви могли спостерігати, уже добре ознайомлені зі структурою та одиницями власного висловлення, якого від них вимагає ЗНО. І все ж вправа на початку уроку «Проблемне питання:Які ви можете назвати причини масового переселення українців за кордон?» покликана розвивати уміння і навички аналізувати суспільне життя, співставляти факти, шукати причини явищ суспільного характеру, робити висновки, грамотно оформлювати думку – тобто ті мисленнєві операції, що необхідні для написання висловлення у формі роздуму.

           У ході уроку вчитель продемонстрував етапи підготовчої роботи до написання роздуму. Показав, як повинен мислити учень, щоб дібрати актуальний аргумент і відповідний приклад до нього, показав їх варіанти. Було забезпечено зв'язок мови та літератури. Цілі, які стояли перед уроком, були реалізовані, і учні не розгубляться під час складання екзамену.

           Зрозуміло, чим більше таких уроків проведе учитель, чим різноманітнішими будуть теми для формулювання тез, добору прикладів і аргументів, тим більшим буде власний досвід учнів, ширшим їх світогляд і гнучкішим розум.

 

           Отже, маємо надію, що наш підхід стане у нагоді і вам. Бажаємо вам наснаги, а вашим учням успішного складання ЗНО. Дякую за увагу!

 

Категорія: ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ | Додав: lani
Переглядів: 628 | Завантажень: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar