Головна » Статті » АТЕСТАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ » ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Кваліфікаційна робота(вимоги)

$IMAGE1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника Управління

освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

 

____________ Т. П. Кріпак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету

__ грудня 2016 р. (протокол № __)

В.о. ректора

 

____________ Я. В. Шрамко

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кваліфікаційну роботу

слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг – 2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Кваліфікаційна робота слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів (далі – КПКВ) – документ, що відображає досвід роботи педагогічного працівника, його обізнаність із сучасною педагогічною наукою, методичними інноваціями, вміння аналізувати й узагальнювати передовий педагогічний досвід, генерувати й обґрунтовувати перспективні ідеї.

Головне завдання кваліфікаційної роботи – процес методичного пошуку, удосконалення фахової майстерності, формування вмінь і навичок аналітичного, творчого мислення педагога.

 1. Кваліфікаційна робота виконується в міжкурсовий період на тему, зареєстровану у відповідному методичному об’єднанні.

Організаційно-методичний супровід самостійної, індивідуальної, самоосвітньої діяльності вчителя в міжкурсовий період забезпечує відповідна методична служба, яка має надавати необхідну допомогу в розкритті теми, розв’язанні поставлених мети і завдань, відстежувати хід виконання роботи, результативність науково-методичних пошуків учителя, заслуховувати виступи вчителя на нарадах, засіданнях методичних об’єднань тощо.

 1. Педагогічний працівник направляється на курси підвищення кваліфікації за умови наявності в нього готової кваліфікаційної роботи.
 2. Кваліфікаційна робота подається відповідальному працівнику Центру доуніверситетської і післядипломної освіти в перший день проведення курсів при реєстрації.

Відсутність роботи унеможливлює зарахування особи на КПКВ.

Як виняток, ректор університету може дозволити зарахування особи на КПКВ за умови подання кваліфікаційної роботи протягом першого тижня навчання.

 1. Кваліфікаційні роботи рецензуються.

Рецензентами призначаються фахівці відповідних профільних кафедр університету, як правило, з числа викладачів, задіяних у навчальному процесі курсів певної групи. Призначає рецензентів завідувач відповідної кафедри.

 1. Узагальнений досвід роботи вчителів, що опублікований у фахових виданнях теоретико-практичного характеру, може бути зарахований як випускна кваліфікаційна робота за умови подання копії примірника видання з надрукованими матеріалами.
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації видається слухачу КПКВ лише за умови отримання позитивної рецензії на кваліфікаційну роботу.

При негативній рецензії слухач відраховується з курсів без видачі свідоцтва.

 1. Робота, оцінена рецензентом негативно, після допрацювання та усунення зауважень може бути подана на повторне рецензування, яке окремо оплачується слухачем відповідно до затвердженого кошторису.
 2. Кваліфікаційні роботи разом із рецензіями на них зберігаються в архіві Центру доуніверситетської і післядипломної освіти протягом 3 років, після чого списуються в установленому порядку.

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

  1. Тема роботи має бути актуальною, мати, по можливості, коротке формулювання, відповідати суті завдань, що розв’язуються, вказувати на мету роботи.
  2. Кваліфікаційна робота повинна мати такі структурні компоненти: вступ, два розділи (перший – теоретичний, другий – практичний), висновки, список використаної літератури, додатки (при необхідності).
  3. У ВСТУПІ міститься обґрунтування вибору теми, визначення мети й постановка завдань, які реалізуються в кваліфікаційній роботі. Для цього у вступі необхідно відобразити:
  • актуальність теми (важливість розв’язання обраної проблеми, методичні й практичні аспекти її реалізації);
  • мету кваліфікаційної роботи (стислий виклад головного завдання кваліфікаційної роботи відповідно до теми);
  • завдання, які необхідно виконати в процесі виконання кваліфікаційної роботи для досягнення її мети.
  1. Зміст роботи повинен викладатися стисло, аргументовано, з дотриманням логіки, послідовності викладу, системності та науковості. Виклад матеріалу повинен підпорядковуватися одній провідній ідеї, що визначив автор, відповідно до певних завдань роботи. Використання практичних доробок необхідне, але перевантажувати зміст роботи великою кількістю допоміжних робочих матеріалів недоцільно.
  2. ПЕРШИЙ РОЗДІЛ, теоретичний, вміщує огляд літератури, аналіз праць методистів, педагогів, психологів із досліджуваної проблеми з покликаннями на джерела цитування, які подаються у списку використаної літератури.
  3. Основу ДРУГОГО РОЗДІЛУ, практичного, має становити опис досвіду  практичної, методичної роботи слухача.

Зміст цього розділу залежить також від рівня кваліфікації слухача, а саме:

  •  спеціаліст ІІ категорії: учитель адаптує форми, методи, прийоми роботи, вивчає передовий педагогічний досвід фахівців школи, району, міста, узагальнює його, здійснює дидактичне обґрунтування, демонструє застосування методичних інновацій у власній педагогічній діяльності;
  • спеціаліст І категорії: у роботі відображається володіння ефективними інноваційними формами роботи, методами компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; описується власний педагогічний досвід;
  • спеціаліст вищої категорії, учитель-методист: робота повинна відбивати активне використання фахівцем та поширення ним у професійному середовищі новітніх педагогічних технологій (друковані праці, виступи на конференціях, семінарах, на які є покликання в списку літератури, тощо); володіння широким спектром стратегій навчання; вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосування нестандартних форм проведення уроку; пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, методичні коментарі до наведених вправ, завдань, задач, тестів тощо.

Учителі, які викладають суміжні дисципліни і проходять курси підвищення кваліфікації з двох спеціальностей (н-д, російська мова/зарубіжна література, хімія/біологія, фізика/астрономія), повинні в практичній частині кваліфікаційної роботи презентувати узагальнений досвід роботи з обох предметів.

  1. У ВИСНОВКАХ узагальнюються результати роботи, наводяться обґрунтування, практичні рекомендації щодо подальшої роботи вчителя в наступний міжкурсовий період тощо.
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ повинен містити не менше 20 найменувань опрацьованих слухачем психолого-педагогічних, методичних, фахових видань, публікацій. Як правило, це мають бути публікації останніх років міжкурсового періоду. Джерела подаються в алфавітному порядку.
  3. У ДОДАТКАХ можуть бути подані схеми, таблиці, розробки уроків, тести, зразки творчих робіт учнів тощо.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

   1. Кваліфікаційна робота виконується державною мовою.
   2. Кваліфікаційна робота оформлюється друкованим способом на папері формату А4. Верхнє і нижнє поля – по 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Кегль – 14, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5. Номер сторінки – вгорі справа.
   3. Обсяг кваліфікаційної роботи – 25-35 сторінок (без додатків).
   4. Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку 1.
   5. Зразок оформлення змісту наведено в додатку 2.
   6. Зразок оформлення списку використаної літератури наведено в додатку 3.

 

 

Додаток № 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Центр доуніверситетської та післядипломної освіти

 

 

 

 

Реєстраційний №______

 

 

 

 

 

ТЕМА

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

 

 

 

Кваліфікаційна робота

вчителя ___________________

(назва предмета)

кваліфікаційної категорії

_________________________________

(яка є, на яку претендує або підтверджує вчитель)

_________________________________

(назва навчального закладу – місця роботи)

_________________________________

(повністю прізвище, ім’я, по батькові в род.відм.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг –20__

 

Додаток № 2

ЗМІСТ

Вступ ...............................................................................................................3

Розділ 1. Назва теоретичного розділу ..........................................................5

  1.  Назва  ............................................................................................5
  2.  Назва  ..........................................................................................12

Розділ 2. Назва практичного розділу……....................................................15

  1.  Назва............................................................................................15
  2.  Назва ...........................................................................................20

Висновки ........................................................................................................26

Список використаної літератури ..................................................................28

Додатки...........................................................................................................30

 

 

 

 

Додаток № 3

Зразок бібліографічного опису джерел у списку використаної літератури

 

п/п

Характеристика джерел

Приклад оформлення

1.

Вибрані твори

(багатотомні видання)

 Коцюбинський М. Intermezzo: вибрані твори / Михайло Коцюбинський. — К. : Знан­ня, 2017. — 287 с.

 

2.

Книга одного автора

 Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Л.: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

3.

Книга двох авторів

 Матяш І.Б., Мушка Ю.Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397с.

4.

Книга трьох авторів

 Мінцер О.П., Вороненко Ю.В.,  Власов В.В. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. – Київ : Вища школа, 2016. – 350 с.

5.

Книга чотирьох авторів

 Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П., Сердюк М.М. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] – Київ : Вища освіта, 2017. – 478 с.

6.

Книга без автора

 Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2017. — 310 с.

7.

Стаття в збірнику наукових праць

Приходько О. Ю. Принципи інтеґрації ключових компетентностей у концепції Нової української школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі) / О. Ю. Приходько // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 15 (58). – С.123 – 127.

8.

Стаття в журналі

 Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2015. — С. 245-291.

9.

Законодавчі та нормативні документи

 Закон України «Про освіту» № 1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008: Закони: [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation

10.

Електронні ресурси

 Костенко Л.Й., Чекмарьов А.О., Бровкін А.Г., Павлуша І.А. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. – 2003. - №4. – С.43. – Режим доступу до журналу: htpp://www.nbuv.gov.ua

 

Категорія: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР | Додав: lani (31.01.2019)
Переглядів: 81 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar